Adviezen

Adviezen aan de gemeente (en anderen)

In het traject rond de invoering van de Wmo-2015, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet, alle per 1 januari 2015, heeft ons Platform aan de gemeente een aantal adviezen uitgebracht.

Bij de voorbereiding van beleid van de 6 gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn wij ook betrokken geweest. Die samenwerking is medio 2017 beëindigd door de overgang (ingaande 2018) naar de regio Drechtsteden.

Ook na die tijd zijn er, gevraagd en ongevraagd, adviezen uitgebracht. Zie voor een overzicht over 2017 en 2016 de tekst van de jaarverslagen (link op pagina De stichting).

Veiligheid op- en afritten A15-Nieuweweg.

Al jaren een probleem, waarbij meerdere ongevallen te melden waren, een keer zelfs met fatale afloop. Gemeente en Rijkswaterstaat moeten hier samen een oplossing voor vinden. We hebben hierover een e-mail aan de gemeente gezonden; hierop is als antwoord aan ons doorgegeven dat inmiddels besloten is de kruisende fietsstroken verhoogd aan te leggen. Daardoor zullen automobilisten extra opletten, is de gedachte, en zal er langzamer gereden worden zodat er geen of minder incidenten plaatsvinden.

We hebben hierop nog gereageerd:

  1. Denk bij deze oplossing ook aan de mogelijkheid van lichtjes in het wegdek zoals bij de afrit Papendrecht vanaf de N3.
  2. Zet in op het beter handhaven op het punt van goede fietsverlichting.
  3. Later doorgegeven: voor automobilisten is het deel van de Nieuweweg en de fietsstroken onder het viaduct veel donkerder dan ernaast. De verlichting die er is, gaat gelijk met de straatverlichting aan en uit. Onafhankelijke in- en uitschakeling met behulp van lichtgevoelige sensoren kan hier beter zicht op geven.
  4. Een aanvullend aandachtspunt kan zijn dat fietsers soms aan de verkeerde kant van de weg de fietsstrook/het fietspad volgen. Hoe kan hier iets aan worden gedaan?

In juni werden we geïnformeerd dat de geplande verbetering die aanvankelijk voor eind 2018 voorzien was, op zijn vroegst na de zomervakantie 2019 kan worden uitgevoerd, en dat nog eens afhankelijk van de planning van een oost-west snelfietsroute door onze gemeente. In de verkeerscommissie hebben we aangegeven bepaald niet blij te zijn als dit tot verder uitstel van de veiligheidsmaatregelen leidt.

Trap winkelcentrum Peulenstraat-Het Laantje. Meerdere keren is aangegeven dat de treden van deze verbinding tussen Wielwijk en winkelcentrum schuin omlaag helden; niet prettig, en nog minder zo als het glad wordt. De gemeente heeft dit opgepakt en er in januari 2019 werk van gemaakt.

Bushaltes. Begin 2018 is aan de gemeente een overzicht gegeven van de bushaltes in de gemeente, waarbij duidelijk werd wat er op het gebied van de toegankelijkheid aan schortte. Eind 2018 ging de openbaar vervoer-concessie van Arriva naar Q-Buzz; dat heeft invloed gehad op het lijnennet waarbij diverse bushaltes zijn vervallen, maar er ook enkele nieuwe kwamen.

Voor een aantal bushaltes is het gezien de lokale situatie niet mogelijk de toegankelijkheid te verbeteren; voor een aantal andere zijn of worden er nog aanpassingen gemaakt.

Voetbrug Marsstraat-Buitendams. Een advies aan de gemeente voor aanpassingen bij de voetbrug van de Peulen (Marsstraat) naar Buitendams is eind november 2016 ingediend. Dit ketste toen helaas af op te hoge kosten, maar dit onderwerp is herhaaldelijk tot nog toe zonder resultaat ter heroverweging aanbevolen aan de gemeente. We zien dit als een belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers naar het nog steeds verder gerealiseerde Giessendam-West.

Toegankelijkheid, in dit geval van deze brug voor scootmobielen, rolstoelen (en laten we mensen met kinderwagens niet vergeten) is in het kader van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap een steeds belangrijker wordend recht. Omrijden of omlopen is voor veel van dit soort gebruikers helaas geen realiseerbare optie.

Kleinere knelpunten openbare ruimte. Een serie kleinere knelpunten, gesignaleerd begin 2017, is inmiddels voor een flink deel weggewerkt; de gemeente gaf ons hier al enkele keren een update over. Onze dank hiervoor!

Gezondheidscentrum. Ook in 2017 zijn diverse adviezen uitgebracht, o.a. voor een nieuw gezondheidscentrum in het Rabobank-gebouw. Doordat de aanvraag te laat binnenkwam is het advies aan de gemeente wat later nog rechtstreeks aan de initiatiefnemers van het plan, Aannemingsbedrijf C&M Korevaar in Giessenburg, gezonden. We kregen een positieve reactie; een aantal aanbevelingen (vooral gericht op de veiligheid van mensen met beperkingen) werd alsnog overgenomen. Naar aanleiding van ons advies is door de gemeente nog contact met ons opgenomen en hebben we input gegeven bij de realisatie van de gehandicaptenparkeerplaatsen, 1 op niveau Peulenstraat, en 2 op niveau Cornelisweer (Wielwijk) – 3 plaatsen i.p.v. de 2 die oorspronkelijk voorzien waren. Petje af voor de gemeente!

In januari 2018 is aan wethouder Boerman een inventarisatie van de situatie van de bushaltes aangeboden. Die zijn vergeleken met de minimumnormen die het CROW hiervoor aanhoudt. We beseffen dat de situatie ter plaatste een spelbreker kan zijn; soms is er gewoon te weinig ruimte. Toch zien we wel mogelijkheden voor verbeteringen; de gemeente neemt dit in onderzoek.

Tweede voorzitter Adrie Teeuw en de samensteller van het rapport Corné Ouburg, lid van de participantenraad, bieden het rapport aan.

We voegen aanbiedingsbrief en rapport hier in:

20180129 Aanbieding rapport bushaltes Hardinxveld-Giessendam

201710 Rapport haltes openbaar vervoer-1

201710 Rapport haltes openbaar vervoer-2

Actuele regels

De actuele regelgeving van de gemeente is te vinden via www.hardinxveld-giessendam.nl/bestuur .

juni 2019